ЦРКВА СВЕТИХ ЈОАКИМА И АНЕ
Калуђерица, Улица Гиге Игњата бр. 1
упућује
ЈАВНИ ПОЗИВ
За достављање понуда у отвореном поступку
за израду иконостаса за цркву Светих Јоакима и Ане
у Калуђерици, општина Гроцка

 1. Право учешћа имају сва заинтересована лица која поседују неопходне референце (извођачки радови, уметничко образовање) и о томе поднесу доказ (радну биографију) уз понуду.
 2. Документација која се подноси не сме да буде старија од шест месеци од дана објављивања овог јавног позива.
 3. Конкурсна документација може да се преузме од дана објављивања јавног позива на порталу веб сајта (www.hramsvjoakimaiane.com), и у просторијама цркве Св. Јоакима и Ане у Калуђерици, Улица Гиге Игњата бр. 1.
 4. Рок за достављање понуде је 8 дана од дана објављивања јавног позива, до 17 часова, без обзира на начин на који су послате.
 5. Понуду доставити у затвореној коверти овереној печатом, са назнаком „понуда – не отварати; израда иконостаса за цркву Св. Јоакима и Ане у Калуђерици, на наведену адресу“.
 6. На полеђини коверте написати пун назив понуђача, адресу и телефон за контакт. Понуда мора да буде јасна, недвосмислена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица.
 7. Важност понуде мора да буде 30 дана од дана јавног отварања понуде.
 8. Јавно отварање понуде обавиће се првог наредног дана након истека 8 дана од дана објављивања јавног позива на веб порталу сајта цркве www.hramsvjoakimaiane.com у просторијама цркве Св. Јоакима и Ане у Калуђерици, Улица Гиге Игњата бр.1, у присуству чланова Уметничког савета за израду мобилијара.
 9. Одлука о додели уговора за извођење радова донеће се у року од 7 дана од дана отварања понуда и о томе ће понуђачи бити обавештени писменим путем.
 10. Непотпуне и неблаговремене понуде неће се разматрати.


  За додатне информације можете се обратити: старешини храма оцу Драгану Радовановићу на телефон 064/ 800-2154 и Саши Филиповићу на телефон 063/804 0 804

  Старешина храма,
  протојереј Драган Радовановић

 
design by 2008